Údaje o firme

Kontaktná adresa

Adresa servisnej prevádzky:
GSM Centrum
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica

Fakturačné údaje – sídlo firmy:
GSM Centrum – Jaroslav Rusina
Krížna 427/5, Medzibrod 97696
IČO: 51 293 048
DIČ: 107 574 1216
IČ DPH:
Zapísaný v živnostenskom Registri vedenom Okresným úradom v Banskej Bystrici, číslo živnostenského registra: 620-40576

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľna, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 5139888828/0900
IBAN:: SK13 0900 0000 0051 3988 8828
BIC/SWIFT: GIBASKBX

ÚDAJE O FIRMEOBCHODNÉ PODMIENKYCENNÍK SLUŽIEB